Tư Vấn Tái Cấu Trúc

Tổng quan

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên nền tảng cấu trúc cũ của doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc này nhằm mục đích khắc phục những yếu kém nội tại của doanh nghiệp. Đồng thời, việc này giúp đưa ra những hướng đi giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Giải pháp của Famiviet

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc chuyên nghiệp, gồm các bước cơ bản:

Bước 1 - Tìm hiểu doanh nghiệp

Bước 2 - Xác định bản sắc của doanh nghiệp

Bước 3 - Phân tích quy trình tạo nên giá trị gia tăng mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng

Bước 4 - Tái cấu trúc tổ chức

  1. Xây dựng mô hình mới trên cơ sở mô hình cũ
  2. Hình thành chức danh công việc cụ thể của tổ chức mới
  3. Xây dựng bảng mô tả công việc 

Bước 5 - Sắp xếp cơ cấu nhân sự

Bước 6 - Vận hành quy trình mới, đánh giá, thăm dò, điều chỉnh

Bước 7 - Xây dựng kế hoạch làm việc và kiểm soát

Bước 8 - Kết nối các bộ phận, xây dựng văn hóa mới

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận được dịch vụ tư vấn toàn diện

Công ty Cổ phần Famiviet

Email: email@famiviet.vn